• darkblurbg

Privacyverklaring Clean Result

Dit is de privacyverklaring van Clean Result V.O.F(Clean Result). Clean Result vindt het  belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Wij zijn  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring. Wij houden aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle  persoonsgegevens die Clean Result verwerkt van haar websitebezoekers, klanten en  persoonsgegevens die verstrekt worden aan Clean Result. 

Hoe krijgen wij uw persoonsgegevens? 

Clean Result verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens: 

 • U gebruik maakt van de diensten van Clean Result; 
 • U een overeenkomst heeft met Clean Result; 
 • U zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Clean Result; 
 • U de website van Clean Result bezoekt; 
 • U contact opneemt met Clean Result; 
 • U het contact – of offerteformulier op de website invult; 
 • U een afspraak maakt.  

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?  

Clean Result verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten, een  overeenkomst met haar heeft en/of omdat u deze zelf aan Clean Result verstrekt. Hieronder vindt  u een overzicht van de persoonsgegevens die Clean Result verwerkt: 

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • Betalingsinformatie, zoals uw IBAN rekeninnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan Clean Result;
 • Wanneer u de website van Clean Result bezoekt verzamelt deze automatisch de gegevens die naar Clean Result worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u deze website bezoekt. Deze gegevens, omvatten maar zijn niet beperkt  tot: 
 • Locatiegegevens;

Minderjarige 

Clean Result heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn  dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

Clean Result kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is.  Als u er van overtuigd bent dat Clean Result zonder toestemming persoonlijke gegevens  verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cleanresult.nl  dan verwijdert Clean Result deze informatie. 

Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het leveren van diensten: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en  gebruikt Clean Result de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een  aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een  advies; 
 • U contact met Clean Result opneemt via een formulier op onze website; U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening/werkzaamheden uit te kunnen voeren;  
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of  diensten;  
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen; 
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het  aanbod van producten of diensten af te stemmen op uw voorkeuren; 
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze  (financiële) administratie 

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken? 

Clean Result verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering  en/of dienstverlening Sommige gegevens vragen wij u verplicht te verstrekken. Wanneer u deze  gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan. 

Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen  voeren. 

We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Clean Result neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een  medewerker van Clean Result) tussen zit.  

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Clean Result deelt uw  persoonsgegevens met verschillende derden als:

 • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de  diensten; 
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven; 
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

We delen de gegevens met de volgende soorten partijen: 

 • ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals websitebeheerders en hosting  bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren.  
 • Accountant/ boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan  onze accountant/ boekhouder.  
 • Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan  een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn  voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden.  
 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse  overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Clean Result, sluit Clean Result een  verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en  vertrouwelijkheid van uw gegevens. Clean Result blijft verantwoordelijk voor deze  verwerkingen. Daarnaast kan het voorkomen dat Clean Result uw persoonsgegevens verstrekt  aan andere derden. Dit doet zij alleen nadat u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.  

Clean Result verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als Clean Result uw  persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken doet zij dit alleen na uw  uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen  intrekken. 

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese  Economische Ruimte (EER)? 

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden  alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze  verwerken. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Clean Result zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen  specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard. 

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen: 

Soort gegevens 

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW 

gegevens, email adres,  

telefoonnummer)

Tot 2 jaar na de laatste transactie.

Factuurgegevens,  

transactiegegevens en overige  financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale  bewaarplicht.

Gegevens in de administratie 

Zolang als u met ons een overeenkomst of  andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Correspondentie 

Zolang als u een overeenkomst of andere  relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Locatiegegevens 

Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.

Informatie die u op de website  invoert om op de website te  tonen.

Zolang de informatie relevant is om op de  website te tonen.

Informatie die verband houdt  met een juridische procedure.

Zolang dat nodig is voor het voeren van de  juridische procedure of voor het vaststellen  van onze rechten in een juridische  procedure.

Welke rechten heeft u als betrokkene? 

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw  persoonsgegevens: 

 • U heeft het recht om de persoonsgegevens die Clean Result verwerkt in te zien
 • U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clean Result;
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen  om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een  ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking  van uw persoonsgegevens sturen naar: info@cleanresult.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Clean Result u een  kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  Clean Result reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.  

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat  geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de  overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit  zullen wij dan ook toelichten. 

Klachtenrecht bij toezichthouder 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Clean Result dat  graag. U kun daarover contact opnemen met Clean Result. Clean Result wil u er tevens op  wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de  Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw gegevens beveiligen?  

Clean Result neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de  wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde  toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt  (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen  worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy policy.

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall; 
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Clean Result worden ingezien, tenzij in deze privacyverklaring anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens  worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:  
 • Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor  Clean Result om in te loggen in het digitale systeem; 
 • Afgesloten kasten; 
 • Cloud; 
 • Clean Desk policy; 
 • Gebruiken van SSL – verbinding. 
 • Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daaruit hoofde van hun  functie toe bevoegd zijn. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden  waarvoor ze zijn verkregen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, neem dan contact op met Clean Result.  

Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Clean Result een procedure  voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan. 

Wat zijn onze contactgegevens?  

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring  kunt u contact opnemen met:

Clean Result V.O.F. 

Adres:
Eemnesserweg 201 
1223 GE Hilversum 

Telefoon: 035 533 76 74 
E-mail: info@cleanresult.nl 

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 30 mei 2018 We behouden ons het recht voor deze  privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan  op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.